8 محصول
 • شیره خرما باقیات

  شیره خرما یک کیلویی

  Palm Sap one kilo
  25,000 تومان
 • عسل کنار یک کیلویی باقیات

  عسل کنار یک کیلویی

  Konar Honey 1 kilo
  100,000 تومان
 • عسل زول یا بوقناق یک کیلویی باقیات

  عسل زول یا بوقناق یک کیلویی

  Zol Or Bognaq Honey 1 kilo
  63,000 تومان
 • عسل آویشن یک کیلویی باقیات

  عسل آویشن یک کیلویی

  Thyme Honey 1 kilo
  88,000 تومان
 • شیره انگور صبحانه نیم کیلویی باقیات

  شیره انگور صبحانه نیم کیلویی

  Breakfast grape Sap 500 gram
  20,000 تومان
 • مكان گيرنده

  عسل چهل گیاه 500 گرمی

  30,000 تومان